Språkcentrum inom Plug In 2.0

Språkcentrum är ett stöd för ordinarie undervisning vid Liljaskolan i Vännäs, och en av verkstäderna i Plug In 2.0 Västerbotten. I språkcentrum jobbar här Emma Persson, lärare och eleverna Hanif Muzafari, Mohammed Said och Mohammed Ilyas, tillsammans med läraren och studiesamordnaren Oliver Paré.

 Många nyanlända elever har klarat sina grundskolekurser, men inte svenskan. Det har skapat hål i elevernas schema, vilket används till ytterligare språkträning, allt för att eleverna ska klara målen i kursen.
– Språkcentrum är ett sätt att samla kompetensen kring nyanländas språkinlärning, säger Evy-Ann Wikström, lokal projektledare för Plug in 2.0 i Vännäs. Bakgrunden är att eleverna befunnit sig spridda över hela skolan, vilket gjort det svårt att samla eleverna på tider då de har hål i schemat.
Språkcentrum samlar kompetenser inom svenska som andraspråk, matematik, engelska, religion, specialpedagoger, modersmålslärare och språkhandledare och är ett komplement till ordinarie undervisning. Bilden av eleverna blir på så sätt mer samlad, vilket också märks genom att närvaron är hög. 18 elever är inskrivna i verkstaden medan åtminstone ett 40-tal elever får ta del av verksamheten.
– Vi får många gånger säga till eleverna att de måste gå, säger Helena Edlund, specialpedagog. Det är ett bra betyg för språkcentrum.
Projektledarna är nöjda över att få tillgång till en egen lokal där det finns ett stort rum för gemensamma och enskilda studier och ett mindre rum där elever kan sätta sig i avskildhet.
Urvalet av elever till språkcentrum är viktigt. De elever som kommer är i behov av mer språkträning och har luckor i schemat. Tanken är att språkcentrum ska vara en plats för lärande och inte ett nytt uppehåll där eleverna ”hänger”. Språkcentrum är viktigt för flera av de nyanlända eleverna, det ger både stöd och studiero i den livssituation vissa av dem har.
Evy-Ann Wikström menar att språkcentrum också är ett stöd för lärarna, som får tips och råd för den ordinarie undervisningen.

PS: Texten är hämtad från region Västerbottens hemsida.

Ytterligare information att läsa på www.pluginnovation.se

PlugInnovation är en del av projektet Plug In, Sveriges största ESF-projekt för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Webbplatsen utvecklas för att bli en digital plattform där kunskap som är central för personer som arbetar med frågan samlas.